Täystyöllisyys ja NAIRU

Aina 1970-luvulle saakka useimpien länsimaisten valtioiden talouspolitiikan keskeisimpänä päämääränä oli täystyöllisyyden ylläpitäminen. Tämän jälkeenkin täystyöllisyydestä on puhuttu usein eri valtioiden talouspolitiikan tavoitteena, mutta täystyöllisyyden termillä ei viitata enää samaan asiaan kuin aiemmin.

Alun perin täystyöllisyyden käsite viittasi tilanteeseen, jossa kitkatyöttömyyttä lukuun ottamatta kaikki työvoiman piiriin kuuluvat ihmiset ovat kokoaikatyössä. Kitkatyöttömyydellä viitataan lyhyisiin työttömyysperiodeihin, joita saattaa syntyä esimerkiksi vaihdettaessa työpaikkaa tai siirryttäessä opinnoista työmarkkinoille. [Read more…]

Liite: Valtio, rahoittaminen ja velkaantuminen

Käyttämämme rahoituksen tai rahoittamisen käsite tarkoittaa siis seuraavia kuviossa 1 esitettyjä operaatioita kokonaisuudessaan. Rahanluonnin ja erilaisten taloudellisten transaktioiden kuvaamisen yhteydessä käytetty velkaantumisen käsite avautuu myös paremmin kyseisestä kuviosta.

Kuvio 1: Rahoituksen operaatiot yhden pankin ja kahden taloudellisen toimijan muodostamassa taloudessa.

Valtio, rahoittaminen ja velkaantuminen

Yksi vaikeimmin hyväksyttävistä tässä blogissa esitetyistä näkemyksistä on ollut väitteemme, jonka mukaan verotuksella ei rahoiteta julkista kulutusta. Väitteemme hyväksymisen vaikeus liittyy ensisijaisesti siihen, että suomen kielessä toisistaan merkittävästi eroavia rahatalouden prosesseja kuvataan samalla käsitteellä. Sekä velkaantumisella että rahoittamisella tarkoitetaan kahta toisiinsa liittyvää, mutta kategorisesti toisistaan eroavaa asiaa. [Read more…]